Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1) Správce osobních údajů, firma MAX GROUP, s.r.o., IČ 26690799, se sídlem Nebušická 709, Horoměřice – Praha západ,
252 62, v obchodním rejstříku zapsán 8.4.2002, (dále jen „správce”), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

2) Kontaktní údaje správce

Korespondenční adresa+kanceláře: Brdlíkova 284/1A, Praha 5, 150 00

Telefon: 602 374 013 (Ing. Renata Houschková)

E-mail: info@maxgroup.cz

3) Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 SB. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR„).  Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

4) Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://maxgroup.cz (dále jen „internetové stránky„).

5) Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať  už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

II. Zpracovávané údaje

1) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli v kontaktním formuláři na internetových stránkách správce https://maxgroup.cz.
 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky nebo Vaší přímé objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Zpracovávané údaje jsou osobní údaje klientů (kontaktní údaje) jako je jméno, adresa, telefon, e-mail.

2) Důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle
  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) – zpracování je nezbytné pro splnění
  smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
  uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3) Účel zpracování osobních údajů

 • Zodpovězení dotazu zaslaného přes kontaktní formulář nebo e-mailem.
 • Vyřízení objednávky (poptávky), zaslání nabídky potencionálnímu zákazníkovi.
 • Sjednání schůzky.

III. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho dotazu či poptávky (pouze po dobu
  jednání o uzavření smlouvy), nejdéle 3 roky od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 • V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
  vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1) Možnými příjemci osobních údajů jsou:

 • subjekty nebo orgány, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.),
 • osoby podílející se na dodání zboží (služeb), realizaci plateb na základě smlouvy,
 • osoby zajišťující marketingové služby,
 • osoby, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

2) Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

V. Vaše práva

Vaše práva ohledně Vašich osobních údajů vyplývají z právních předpisů a můžete je kykoliv uplatnit.

Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu, či aktualizaci, osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I, bod 2) těchto podmínek
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
3) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VII. Závěrečná ustanovení

1) Odesláním dotazu, objednávky nebo poptávky z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní vždy na svých internetových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.5.2024.